Süleymanov C.İ. və; Teymurov A. A “Azərbaycan respublikasinin cinayət prosessual məcəlləsinə şərh”

Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin "Prosessual məcburetmə tədbirləri" nin dördüncü hissəsinə dair elmi və praktiki izahat normanın qanunvericinin niyyəti və təcrübənin ehtiyaclarına uyğun olaraq optimal istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Səhvlərin, ziddiyyətlərin və qeyri-dəqiqliyin təhlili onların hüquq mühafizə orqanlarından kənarlaşdırılmasına imkan verəcəkdir. Təcrübəçilər, hüquq məktəblərinin müəllimləri və tələbələri, cinayət prossesi məsələləri ilə maraqlanan vətəndaşlar üçün.

Süleymanov C.İ. “Cinayət-Prosessual Qanunvericiliyinin kolliziyaları və onların aradan qaldırılması yolları”

Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə (bundan sonra CPM) edilmiş dəyişikliklərə və əlavələrə baxmayaraq, bir sıra hallarda  onun  təyinatı üzrə istifadə olunmasını çətinləşdirən çoxlu səhvlərin, boşluqların, qeyri-dəqiqliklərin və ziddiyyətlərin aradan qaldırılması yollarını izah edir.

Oleq Yureyiviç Kuznetsov: Ermənistanda Faşizm Qəhrəmanlığının dövlət siyasəti
(Siyasi – Hüquqi və Tarixi – Fəlsəfi təhlil)

Broşura, XXI əsrin əvvəllərindən etibarən Ermənistan Respublikasında müxtəlif formalarda həyata keçirilən bu siyasətin tarixi, hüquqi və siyasi elmi cəhətdən nəzərdən keçirilmiş bir hüquqi problem olduğu halda, faşizm qəhrəmanlığı ilə bağlı dövlət siyasətinin çoxşaxəli qiymətləndirilməsinə həsr edilmişdir. Rusiya və Azərbaycan arxivlərində əvvəlcədən dərc edilmiş və yeni aşkar edilmiş tarixi sənədlərə əsaslanaraq, cinayətkar Нжде (Qareqin Ter Harutyunyan) şəxsiyyətinin qəhrəmanlaşdırılması ilə bağlı Ermənistan hakimiyyətinin hərəkətlərinə və onun faşist və irqçi məzmuna sahib olan gildiyasının nəzəriyyələrinə xüsusi diqqət yetirilir. Broşura, eyni zamanda, Ermənistandakı Нжде şəxsiyyətini və intellektual irsini əbədiləşdirmək təcrübəsini bu ölkədə faşizmi tərifləməyi açıq şəkildə tanımaqdan imtina edən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyini tənqid etdi.

Nazim Kazım oğlu Əliyev: İştirakçılıqla törədilən qəsdən adam öldürmə cinayətlərinə görə məsuliyyət: Nəzəriyyə və təcrübə

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutnun yeni nəşri olan bu monoqrafiya iştirakçılıqla törədilən qəsdən adam öldürmə cinayətlərinə görə məsuliyyət məsələlərinin həlli sahəsində mövcud elmi nəzəri biliyi dərinləşdirir, bu sahədə hüquq düşüncəsini irəliyə doğru aparır. Monoqrafiyanın müddəalarından hüquqşünaslıq ixtisası üzrə ali təhsil verən tədris müəssisələrində cinayət hüququ kursu üzrə mühazirələrin, seminar məşğələlərin aparılması, dərs vəsaitləri, dərslik, tədris proqramları və elmi-tədqiqat işlərinin hazırlanması üçün istifadə oluna bilər. Burada əksini tapan elmi nəticələr, təklif və tövsiyələr cinayət hüququ normalarının düzgün tətbiqi, qanunvericiliyin və məhkəmə təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi üçün faydalı ola bilər.

Süleymanov С.İ: “Cinayət prosesi və kriminalistika üzrə praktikum”

Vəsaitin əsasını məhkəmə və istintaq təcrübəsinin həqiqi epizodları, ağır rezonanslı cinayət işləri üzrə prosessual sənədlər, bu işlərə dair BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinin və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları təşkil edir. Proses iştirakçıları tərəfindən edilən səhvlərin və boşluqların təhlili onların təkrarlanmasının aradan qaldırılmasına, oxşar və bənzər hallarda peşəkar məhkəmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin ən optimal yollarını müəyyən etməyə imkan verəcəkdir.

Rəşad Afad oğlu Qurbanov, Ramin Afad oğlu Qurbanov: “Avropa və Avrasiyanın məhkəmə sistemləri”
(elmi ensiklopediya nəşri)

Bu cild Avropanın və Avrasiya dövlətlərinin məhkəmə sistemlərində üç cildlik elmi və ensiklopedik nəşrin birinci hissəsidir. Bu cild Qərbi və Şimali  Avropa məhkəmə sistemləri araşdırılır.İkinci cilddə Cənubi və Şərqi Avropa ölkələrinin məhkəmə sistemləri təqdim olunmuşdur, üçüncü cild isə Avrasiya regionu ölkələrinin məhkəmə sistemlərini nəzərdən keçirir, həmçinin Avropa və Avrasiya ölkələrinin məhkəmə sistemlərinin müqayisəli hüquqi təhlili təmin edir, məhkəmə sistemləri haqqında ümumi statistik məlumatlar verir və hər bir ölkə üçün məhkəmələrin effektivliyini qiymətləndirir. Elmi ensiklopedik nəşr Rusiyada və xarici ölkələrdə məhkəmə sisteminin təşkili ilə maraqlanan tələbələr, magistr tələbələri, hüquq məktəbləri və fakültələri müəllimləri, eləcə də tədqiqatçılar, hakimlər, məmurlar və digər mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Zamiq Aslanov: “Sağlamlığın qorunması hüququ insan və vətəndaşların əsas konstitusion hüquqlarından biri kimi”
(monoqrafiya)

Bu monoqrafiya insan və vətəndaşların əsas konstitusion hüquqlarından biri kimi sağlamlığın qorunması hüququnun təhlilinə həsr olunmuşdur. Müəllif bu monoqrafiyada sağlamlığın və onun qorunmasının anlayışını, sağlamlığın qorunmasının əsas prinsiplərini, sağlamlığın qorunması hüququnun yaranması və inkişaf tarixini, sağlamlığın qorunması hüququnun hüquqi təbiətini və məzmununu, sağlamlığın qorunması hüququnun mənbələrini, sağlamlığın qorunması hüququnun dövlətdaxili və beynəlxalq təminatlarını, habelə sağlamlığın qorunması hüququnun dolğun təminatının mühüm şərti kimi tibbi yardım sisteminin inkişaf perspektivlərini ətraflı şəkildə araşdırmışdır.

Bəxtiyar Əliyev; Cavid Əlizadə; Elburus Edilov: “Kiberməkanda uşaqların təhlükəsizliyi məsələləri”
(monoqrafiya)

Bu kitab uşaqları internet asılılığından, internetin mənfi tərəflərindən (bəzi internet oyunları uşaqların ölümünə səbəb olur) qorumaq və uşaqların sağlam gələcəyini təmin etmək istəyən valideynlər, mütəxəssislər, ümumiyyətlə, internet asılılığı problemləri ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr