BIOETIKA VƏ CƏMIYYƏT

Müasir dövrdə insan həyatının ən müxtəlif sahələrinə nüfuz edən biotexnologiyaların geniş inkişafı və tətbiqi təbabətin də qarşısında geniş imkanlar açmışdır. Bu gün tibb elmi özünün həyat bəxş etmək (süni mayalanma), insanın bioloji fərd kimi fizioloji imkanlarını keyfiyyətcə yaxşılaşdırmaq (gen mühəndisliyi), insan ömrünü uzatmaq (reanimasiya, transplantasiya, gerontologiya) kimi fövqəlxüsusiyyətlərini daha da təkmilləşdirməyə nail olmuşdur.

BIOETIKA : SƏNƏDLƏR…TERMINLƏR…

Müasir qlobal problemlərlə üzləşən elm, eyni zamanda dövrün iki tələbinə cavab verməlidir. Əvvəla, ümumbəşəri inkişafı sürətləndirməli, insanların təhlükəsizliyinə və normal yaşayışına öz payını verməlidir. Bu vəzifələrin icrasına nəzarət isə yeni elm sahəsi olan bioetikanın başlıca məqsədidir.

ÖLÜM MARŞI

Yeni siyasi oyunun aparıcılarından biri kimi (etiraf edək ki, ermənilik bu səviyyəyə gəlib çatıb) "transetnik" ermənilik formatını hər hansı yolla sadələşdirmək naminə cəhdlər, yaxud Yerevana əzələ nümayişi bu anlayışın dəqiq izahını vermir və yaranmış vəziyyətdən çıxış yollarını göstərmir. Müasir "millət" anlayışının fövqündə dayanan, onun siyasi qayda və formaları üzrə fəaliyyət göstərən, bununla belə...

ÖLÜM TANQOSU

Yeni siyasi oyunun aparıcılarından biri kimi (etiraf edək ki, ermənilik bu səviyyəyə gəlib çatıb) "transetnik" ermənilik formatını hər hansı yolla sadələşdirmək naminə cəhdlər, yaxud Yerevana əzələ nümayişi bu anlayışın dəqiq izahını vermir və yaranmış vəziyyətdən çıxış yollarını göstərmir.

AZƏRBAYCAN DÖVLƏTÇILIYI

VƏZİYYƏT VARLIQ KİMİ. Respublikamızın hazırkı vəziyyəti yolayrıcını xatırladır. Azərbaycanın gələcək inkişafında bir çox variantlar mümkündür, bu isə indiki vəziyyətin dərk edilməsində də çoxvariantlılığın olmasını, vəziyyətin vicdanla, sərtliklə, bəlkə də lap amansızcasına təhlilini tələb edir ...

İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ LƏTİFƏLƏR TOPLUSU

Bu kitabın hazırlanması ideyasının nə zaman və hansı şəraitdə yarandığını bu gün heç xatırlaya da bilmirəm. Ona qədər bir neçə kitab buraxmışam, amma əminəm ki, bu sonuncu onların ən yaxşısıdır. Bəlkə də ona görə ki, bu kitab təkcə hüquq fakültəsinin tələbələrinə deyil, digərlərinə də İnsan Hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının əsas müddəaları ilə daha yaxşı, ən əsası isə qeyri-standart tanış olmaqda kömək edəcək.

İNTELLEKTUAL MÜLKIYYӘT

Dövlәt fikirdәn başlayır... Hәr bir fikir, düşüncә, tәfәkkür mәһsulu dram әsәrinin müәllifi kimi, cәmiyyәtin, dövlәt siyasәti adlanan fәaliyyәtin әsas istiqamәtlәrini formalaşdırır. Müstәqil Azәrbaycan Respublikası bu gün beynәlxalq alәmә qovuşmaq yolundadır. Tәәssüflәr olsun ki, һәm geosiyasi mövqeyimiz, һәm dә keçid mәrһәlәsinin çәtinliklәri ilә bağlı bir sıra obyektiv vә subyektiv sәbәblәrә görә müәyyәn zaman kәsiyindә...

İNKIŞAFIN AZӘRBAYCAN YOLU

İnsan, millәt, dövlәt yalnız ekstremal şәraitdә vәziyyәtdәn real çıxış yolları axtarmağa, bu zaman keçmişin, başqalarının tәcrübәsini fәal surәtdә öyrәnmәyә başlayır vә daxili, һәr şeydәn әvvәl isә intellektual potensiallarından ...

AZƏRBAYCAN VƏ YENI DÜNYA

Bugünkü vəziyyətimizi, XX «әsrin xәstә ruһunu körpә yaşlarından canına çәkәn, lakin şüur saһibi olub ağlı bir şey kәsdikdә XXI әsrin tәlәblәri ilә yaşamaq zәrurәti qarşısında qalan yeniyetmәnin vəziyyəti ilə müqayisә etmәk olar.

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr