Fuad Hüseynov : Qayıdışdan doğan böyük dirçәliş

Publication image

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Baş direktoru, h.ü.e.d., professor Aytən Mustafazadənin elmi redaktorluğu ilə institutun İcraçı direktoru, i.e.ü.f.d. Fuad Hüseynovun  “Qayıdışdan doğan böyük dirçәliş” adlı kitabı işıq üzü görüb.
“Qayıdışdan doğan böyük dirçәliş” adlı kitabda müasir Azәrbaycanın öz müdrik rәhbәrlәri – ulu öndәr Heydәr Əliyevin vә ölkә Prezidenti cәnab İlham Əliyevin uzaq görәn vә praqmatik siyasәtlәri nәticәsindә tarix üçün kiçik bir zaman kәsiyindә sürәtlә yüksәlmiş iqtisadi vә siyasi nüfuzunu regionla bağlı istәnilәn geosiyasi mәsәlәlәrin hәllindә layiqli olaraq әsas söz sahiblәrindәn biri statusunadәk qaldırmaq uğuruna nail olması öz әksini tapmışdır. Regionda baş verәnlәr Azәrbaycanın qәdim dövlәtçilik әnәnәlәrinә malik olduğunu bir daha sübut edir. Bu gün Azәrbaycan regionun әsas aktor ölkәsinә çevrilmişdir. Kitabda son 30 il әrzindә Azәrbaycanın keçdiyi dövrlәrdә iqtisadi, sosial, siyasi sahәlәrin inkişafına, 44 günlük müharibәdә qazanılan qәlәbәyә, bugünkü Azәrbaycanın dünyada nüfuzuna gәtirәn yolların tәhlili, habelә bu hadisәlәrin xronologiyasına vә әhәmiyyәtinә dair fikirlәr öz әksini tapıb.

Rəqəmlərdə

  • 480

    Events
  • 7

    Departments
  • 175

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ