Akkad dili mətnlərində türkcə sözlər və İltisaqi (aqqlyutinativ) və təsrif (flektiv) dil qanunları işığında akkad və türk dilləri arasında bağlar

Akkad dili insanlıq tarixində çox mühüm rol oynamışdır. Hər nə qədər tarixdən silinsə də, bütün semitik və qismən də Hind-Avropa dillərində dərin iz buraxmışdır. Bu baxımdan akkadca bütün semitik dillərinin əcdadı sayıla bilər. Bu dil kral I Sarqon dönəmindən başlayaraq (e.ə. XXIII-XXII y.) iki min il ərzində Anadolunun qərbindən tutmuş, Misir və Hindistana qədər geniş bir çoğrafiyada diplomatik yazı dili rolunu oynamışdır. Yəni akkadca əski çağ tarixində bir növ “lingua franka” rolunda çıxış etmiş və təbii ki, belə durumda bu dildən sanskrit, əski pers, əski yunancaya bir çox kəlmələr keçmişdir.

Rəqəmlərdə

  • 379

    Events
  • 10

    Departments
  • 175

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ