“Böyük İpək Yolu Azərbaycan dövlətinin geostrateji maraqları kontekstində”

Kollektiv əməyin məhsulu olan kitabda Böyük İpək Yolunun yaranması, tarixi inkişafı, mədəniyyətlərarası yaxınlaşma və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması prosesində rolundan və təsirindən bəhs olunur. İpək Yolu xalqların ticarət, mədəni və digər xarakterli əlaqələrinin qurulmasında və inkişaf etməsində müstəsna rol oynamışdır. Hətta, müasir dövrün termini kimi nəzərdən keçirilən qloballaşma prosesinin əlamətləri məhz İpək Yolunun fəaliyyəti dövründə özünü aydın biruzə verirdi. Belə ki, mədəni dəyərlərin, kapitalın, malın, işçi qüvvəsinin yerdəyişməsi prosesində İpək Yolunun kifayət qədər böyük rolu vardı. İşıq üzü görmüş kitabda İpək Yolunun iqtisadi-ticari xarakterli funksiyaları ilə yanaşı, xalqlar arasında mədəni inteqrasiyanın əsas hərəkətverici qüvvə olması da əsaslandırılır. Hər şeydən öncə Böyük İpək Yolunun yaranmasını zəruri edən tarixi reallıqlar ətrafında təhlillər aparılmışdır. Nəzərə çatdırılır ki, İpək Yolu dövlətlərarası təmasların yaranmasında və sıxlaşmasında ciddi rol oynamışdır.

Multikulturalizm bərabər imkanların əsası kimi

Multikulturalizmdən danışark’n ilk növbədə müxtəlif etnos, dil və mədəniyyətlərin fərqliliyində və inkişafında eyni başlanğıc şəraitinin yaradılması nəzərdə tutulur. Məhdud imkanlı şəxslərə gəlincə, bu halda da bu sosial qrupa onların səciyyəvi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, bərabər hüquqların verilməsi başa düşülür.

“Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinə vurulan zərər”

Tarixən qonşu dövlətlərə qarşı məkrli ərazi iddialarını gerçəkləşdirmək, “Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə yaşayan erməni millətçiləri bütövlükdə bəşəriyyətə və insanlığa qarşı yönəlmiş soyqırımı, terror siyasəti həyata keçirmiş, dəhşətli cinayətlərə əl atmışlar. Lakin, onlar təkcə insanlara yönələn və xüsusi qəddarlığı ilə seçilən cinayətlərdən başqa, qədim və qiymətli abidələrə qarşı da özünəməxsus “soyqırım” törətmiş, ən yaxşı halda isə onları erməniləşdirmişlər.

Saxta tarix, saxta soyqırım

“Ermənilərin soyqırımı” tarixi termin kimi XX əsrin əvvəllərində yaranmışdır, lakin onun tarixi kökləri daha erkən dövrlərə aiddir. Saxtakarlıqlar, mənimsəmələr, riyakarlıqlar, satqınlıqlar, mənəviyyatsızlıqlar əsasında formalaşan və ermənilər tərəfindən türk dünyasına qarşı “ölümsaçan silah”a çevrilən bu termin saxta nəzəriyyədən başqa bir şey deyildir. Erməni “tədqiqatçılarının” və “mütəfəkkirlərinin” uydurduqları tarixdən fərqli olaraq gerçək tarixə müraciət edilərsə, XIX əsrin sonlarında Osmanlı imperiyasının ən mühüm problemlərindən birinin “erməni məsələsi” olduğunu görmək olar

“Qafqazda iudaizm”

Yəhudilər müasir Azərbaycan ərazisinə II Kir tərəfindən həm Azərbaycan torpaqlarının, həm də keçmiş Babil çarlığının ərazilərinin də daxil olduğu böyük Əhəmənilər imperiyasının yaradılmasından sonra gəlmişlər.

“Müharibə alovlarında əsirləri : Humanitar hüququn Ermənistana qarşı məhdudiyyətləri”

Məqalədə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 25 ildən artıqdır davam etməsi, Ermənistanın işğal altında yerləşən tarixi və mədəni abidələri məhv etdiyi, əsirlərlə amansız davranışla beynəlxalq humanitar hüququn pozulmasının ön plana çəkildiyi məqalədə müəllif beynəlxalq və beynəlxalq olmayan münaqişələrdə əsirlərlə davranış və onların mühafizəsinin 12 avqust 1949-cu ildə qüvvəyə minən beynəlxalq Cenevrə konvensiyasının nəzarətində olduğunu bildirir.

“Alovlar arasından Azərbaycan əsirləri : Humanitar hüququn Ermənistana qarşı məhdudiyyətləri”

4 aprel 2017-ci il tarixində AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Dövlət və Konstitusiya hüququ şöbəsinin elmi işçisi və doktorantı Səid Musayevin İsrailin nüfuzlu qəzetlərindən biri olan “The Times of İsrael”-də (fransız dilində) “Alovlar arasından Azərbaycan əsirləri : Humanitar hüququn Ermənistana qarşı məhdudiyyətləri” başlığı altında Ermənistanın Azərbaycanlı əsirlərə qarşı amansız rəftarı, Dilqəm və Şahbazın ədalətsizlik nəticəsində bu ölkə tərəfindən beynəlxalq aləmin gözü önündə hələ də əsirlikdə saxlanılmasından bəhs edən məqaləsi dərc olunub.

Metsamor AES- Region üçün Ekoloji bomba

Çernobıl AES və Fukusima AES-də baş verən faciənin çətin və acıverici təcrübə olmasına baxmayaraq hal-hazırda uzun illərdi Ermənistan Respublikası ərazisində yerləşən və bütün dünya üçün təhlükə hesab edilən Metsamor AES həll olunmamış nüvə ocağı olaraq qalır

Akkad dili mətnlərində türkcə sözlər və İltisaqi (aqqlyutinativ) və təsrif (flektiv) dil qanunları işığında akkad və türk dilləri arasında bağlar

Akkad dili insanlıq tarixində çox mühüm rol oynamışdır. Hər nə qədər tarixdən silinsə də, bütün semitik və qismən də Hind-Avropa dillərində dərin iz buraxmışdır. Bu baxımdan akkadca bütün semitik dillərinin əcdadı sayıla bilər. Bu dil kral I Sarqon dönəmindən başlayaraq (e.ə. XXIII-XXII y.) iki min il ərzində Anadolunun qərbindən tutmuş, Misir və Hindistana qədər geniş bir çoğrafiyada diplomatik yazı dili rolunu oynamışdır. Yəni akkadca əski çağ tarixində bir növ “lingua franka” rolunda çıxış etmiş və təbii ki, belə durumda bu dildən sanskrit, əski pers, əski yunancaya bir çox kəlmələr keçmişdir.

“Washington Times” Ermənistanda “çirkli bomba” yaradılması haqqında

“Ermənistanın nüvə materialları “çirkli bomba” yaradılması məqsədilə istifadə edilə bilər” – deyə, Begin-Sadat Mərkəzinin və Bar-İlan Universitetinin böyük elmi işçisi Aleksandr Murison Amerikanın “Washington Times” qəzetində dərc olunan məqaləsində bildirmişdir

Kateqoriya

Xəbərlər

Nəşrlər

Müsahibələr