M.N. İmanlı: “Mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlər”
Dərslik

Müvafiq proqram əsasında yazılmış dərslik cinayət hüququnun mühüm bölmələrindən olan mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərə həsr edilmişdir və ali məktəblərin hüquq fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitabda mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərlə mübarizəyə dair Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyinin inkişaf tarixi nəzərdən keçirilmiş, baxılan cinayətlərin təsnifatı verilmiş, bu təsnifat üzrə göstərilən cinayətlərin cinayət-hüquqi təhlili üzərində müfəssəl dayanılmışdır. Bu zaman yeri gəldikcə məhkəmə təcrübəsindən, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi və SSRİ Ali Məhkəməsi Plenumlarının qərarlarından, respublikada mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərlə bağlı statistik göstəricilərdən, habelə BMT-nin dünyada cinayətkarlığın vəziyyəti barədə Xülasələrinin məlumatlarından istifadə edilmişdir.

Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda

2018-ci ildə«Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda» adlı elmi məqalələr toplusu nəşr olunub. Topluda AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun  doktorant və dissertantlarının 2017-ci ildəki elmi məqalələridərc olunub. Toplunun layihə rəhbəri və elmi redaktoru AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin deputatı, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Aytən Mustafazadədir.

Ayxan Rüstəmzadə, Könül Məmmədova: Elektron məhkəmənin ədalət mühakiməsi sistemində hüquqi əsasları (monoqrafiya)

İnsanlar məhkəmələrə müraciət edərkən vaxt itkisi ilə, artıq maddi xərclərlə, kargüzarlığın düzgün aparılmaması və.s bu kimi digər problemlərlə qarşılaşırlar. Mövcud problemlərin həll olunması üçün elektron məhkəmələrin istifadə olunması zəruri olduğundan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 13 fevral 2014-cü il tarixində “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin yaradılması haqqında Sərəncam imzalanmışdır. Sərəncam məhkəmə islahatları sahəsində strateji prioritet istiqamətləri müəyyən edərək Azərbaycan Respublikasında ədalət mühakiməsini həyata keçirən məhkəmə sistemində inqilabi təkamülün əsasını qoydu.

Elşad Mirbəşir oğlu: Müasir Terrorizm və BeynəlxalqTəhlükəsizlik Problemi (monoqrafiya)

Yeni nəşrlərimizdən biri institutumuzun əməkdaşı, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Elşad Mirbəşir oğlunun “Müasir Terrorizm və Beynəlxalq Təhlükəsizlik Problemi” adlı monoqrafiyasıdır. Müasir mərhələdə beynəlxalq təhlükəsizliyə ən ciddi təhdid yaradan təhlükələrdən biri də terrorizmdir. İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının, silah sənayesinin öz inkişafının kifayət qədər yüksək mərhələlərinə çatması terrorizmin təhlükəlilik dərəcəsini daha da artırmışdır. Belə ki, terrorçu təşkilatlar yeni imkanlardan fəal istifadə etməklə, daha ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilmişlər. Bu baxımdan, müasir mərhələdə terrorizmə qarşı mübarizə məsələsi olduqca böyük aktuallıq kəsb etməkdədir.

Xalid Niyazov: Dövlət informasiya siyasəti və informasiya hüququ (monoqrafiya)

Bəşəriyyət öz inkişafının informasiya mərhələsinə qədəm qoyub. Müasir informasiya cəmiyyəti postsənaye dövrünün ictimai-siyasi, iqtisadi və sosiomədəni paradiqması kimi təzahür etməkdədir. İnformasiya sahəsində dövlətin strateji fəaliyyət xəttini dövlət informasiya siyasəti müəyyənləşdirir. Cəmiyyətdəki ictimai münasibətlərin palitrası dəyişdikcə paralel olaraq onları tənzimləyən normativ aktlar sistemi yaranır.

Sura Hüseynova: Avropa İttifaqı Avropa təhlükəsizlik arxitekturasında: təcrübə, perspektivlər və çağırışlar (monoqrafiya)

Monoqrafiya postblok dünya düzənində beynəlxalq-siyasi və geostrateji şəraitdəki radikal dəyişikliklərlə bağlı yeni regional arxitektura təhlükəsizliyinin yaradılmasında Avropa İttifaqının roluna həsr olunmuşdur. Monoqrafiyada oxucuların diqqətinə təklif olunan tədqiqat predmetinin aktuallığının əhəmiyyətli aspekti Avropada yeni təhlükəsizlik arxitekturasının formalaşmasında aparıcı beynəlxalq aktorların çağdaş strategiyalarının təhlil edilməsinə olan elmi tələbatdır.

Nəsib Şükürov: Yetkinlik yaşına çatmayanların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində Yuvenal Ədliyyənin rolu və onun təkmilləşdirilməsi (monoqrafiya)

Monoqrafiyada, Azərbaycan Respublikasında insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının ali dəyər kimi tanınması, yetkinlik yaşına çatmayanların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin beynəlxalq və dövlətdaxili hüququnun aktual problemlərindən biri olması, uşaq hüquqları sahəsində mövcud normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi və bu sahədə dövlətdaxili mexanizmlərinin beynəlxalq mexanizmlərə uyğunlaşdırılması, “Yuvenal ədliyyə haqqında” qanunun qəbulu zərurəti, yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyaların fəaliyyətinin və əsasnamələrinin təkmilləşdirilməsi, yuvenal məhkəmələrin uşaqların törətdikləri hüquq pozuntusuna görə ədalətli qərarların çıxarılmasına xidmət etməsi kimi məsələlər tədqiq olunmuşdur.

Aytən Mustafazadə,Zamiq Aslanov: Tibb hüququ

Dərs vəsaiti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan yeni qanunvericiliyi, hüquq nəzəriyyəsi əsasında və səhiyyə sahəsində bir çox təcrübi problemlər nəzərə alınaraq hazırlanmışdır. Təqdim olunan dərs vəsaitində müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında tibbi fəaliyyətin hüquqi tənziminin və əhalinin sağlamlığının qorunması xüsusiyyətləri işıqlandırılmış, tibb hüququnun ümumi xarakteristikası, vətəndaşların əsas konstitusion hüquqlarından biri kimi sağlamlığın qorunması, tibbi fəaliyyət kontekstində insanın yaşamaq hüququ, Azərbaycan qanunvericiliyində və beynəlxalq təcrübədə pasiyent hüquqları, tibb işçiləri və həkimlərin hüquqi statusu...

Aytən Mustafazadə ,Nazim Cəfərli: İslam hüququ

“İslam hüququ (insan hüquqları kontekstində)” adlı kitab islam və insan hüquq-ları və azadlıqları kontekstində işlənməklə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 yanvar 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə 2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsinə ithaf olunmuşdur. Kitabda şəriət və fiqh elminin mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri, islamın meydana gəlməsi ərəfəsində Ərəbistanda ictimai münasibətlərin tənzimlənməsinin vəziyyəti, islamın meydana gəlməsi ilə insan hüquq və azadlıqlarının təminatı sahəsində baş verən köklü dəyişikliklər tədqiq və təhlil edilir.

“Böyük İpək Yolu Azərbaycan dövlətinin geostrateji maraqları kontekstində”

Kollektiv əməyin məhsulu olan kitabda Böyük İpək Yolunun yaranması, tarixi inkişafı, mədəniyyətlərarası yaxınlaşma və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması prosesində rolundan və təsirindən bəhs olunur. İpək Yolu xalqların ticarət, mədəni və digər xarakterli əlaqələrinin qurulmasında və inkişaf etməsində müstəsna rol oynamışdır. Hətta, müasir dövrün termini kimi nəzərdən keçirilən qloballaşma prosesinin əlamətləri məhz İpək Yolunun fəaliyyəti dövründə özünü aydın biruzə verirdi. Belə ki, mədəni dəyərlərin, kapitalın, malın, işçi qüvvəsinin yerdəyişməsi prosesində İpək Yolunun kifayət qədər böyük rolu vardı. İşıq üzü görmüş kitabda İpək Yolunun iqtisadi-ticari xarakterli funksiyaları ilə yanaşı, xalqlar arasında mədəni inteqrasiyanın əsas hərəkətverici qüvvə olması da əsaslandırılır. Hər şeydən öncə Böyük İpək Yolunun yaranmasını zəruri edən tarixi reallıqlar ətrafında təhlillər aparılmışdır. Nəzərə çatdırılır ki, İpək Yolu dövlətlərarası təmasların yaranmasında və sıxlaşmasında ciddi rol oynamışdır.

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr