M.N.İmanlı: Cinayət hüququ. Xüsusi hissə
(Dərslik)

Cinayət hüququnun Xüsusi hissəsinə dair tədris proqramına uyğun yazılmış bu kitab üç hissədən ibarətdir. Birinci hissədə Azərbaycan Respublikası cinayət hüququnun Xüsusi hissəsinin sistemi, cinayətlərin tövsifi ilə əlaqədar məsələlər araşdırılır və Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin fəsilləri üzrə bütün cinayət tərkiblərinin cinayət-hüquqi xarakteristikası verilir. İkinci hissədə Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin ayrı-ayrı maddələrində verilmiş konkret cinayət tərkiblərinə aid misallar əksini tapmışdır. Üçüncü hissədə cinayət hüququnun Xüsusi hissəsinin müxtəlif məsələlərinə dair Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarından çıxarışlar və Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin bəzi normalarının şərhi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarlarından çıxarışlar yerləşdirilmişdir.

SÜLEYMANOV C.İ. iSMAYILOVA S.; RƏCƏBOVA T.F., TEYMUROV A.A. “İnsan hüquqları və Cinayət prosesi: Ədalətli məhkəmə araşdırması üzrə təlim”

Məhkəmə prosesinin ədalətli olması insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi amillərinin kompleksi ilə müəyyən edilir. Monoqrafiyada fərdi hüquqların əlaqələri və cinayət prosesinin müddəaları, əsas anlayışlar, prinsiplər və sistem münasibətləri, ədalətli əlaqənin şərtləri və təminatları araşdırılır. Təlim məhkəmə proseslərinin iştirakçıları, elmi və praktik işçilər, təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulub.

Süleymanov C.İ. Nəsibov K.R. Teymurov A.A. Cinayət mühakiməsində insan hüquqlarının müdafiəsi taktikası (monoqrafiya)

Müasir məntiq və psixologiyanın nailiyyətlərinə əsaslanan müdafiə taktikası metodlarının təkmilləşdirilməsi həm məhkəmə tibb elminin daha da inkişaf etdirilməsi üçün ən aktual vəzifələrdən biridir və cinayət mühakiməsində şəxslərin hüquqlarının təmin edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsidir. Elmi və praktik işçilər, hüquq məktəbləri tələbələri üçün.

Süleymanov C.İ. və; Teymurov A. A “Azərbaycan respublikasinin cinayət prosessual məcəlləsinə şərh”

Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin "Prosessual məcburetmə tədbirləri" nin dördüncü hissəsinə dair elmi və praktiki izahat normanın qanunvericinin niyyəti və təcrübənin ehtiyaclarına uyğun olaraq optimal istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Səhvlərin, ziddiyyətlərin və qeyri-dəqiqliyin təhlili onların hüquq mühafizə orqanlarından kənarlaşdırılmasına imkan verəcəkdir. Təcrübəçilər, hüquq məktəblərinin müəllimləri və tələbələri, cinayət prossesi məsələləri ilə maraqlanan vətəndaşlar üçün.

Süleymanov C.İ. “Cinayət-Prosessual Qanunvericiliyinin kolliziyaları və onların aradan qaldırılması yolları”

Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə (bundan sonra CPM) edilmiş dəyişikliklərə və əlavələrə baxmayaraq, bir sıra hallarda  onun  təyinatı üzrə istifadə olunmasını çətinləşdirən çoxlu səhvlərin, boşluqların, qeyri-dəqiqliklərin və ziddiyyətlərin aradan qaldırılması yollarını izah edir.

Oleq Yureyiviç Kuznetsov: Ermənistanda Faşizm Qəhrəmanlığının dövlət siyasəti
(Siyasi – Hüquqi və Tarixi – Fəlsəfi təhlil)

Broşura, XXI əsrin əvvəllərindən etibarən Ermənistan Respublikasında müxtəlif formalarda həyata keçirilən bu siyasətin tarixi, hüquqi və siyasi elmi cəhətdən nəzərdən keçirilmiş bir hüquqi problem olduğu halda, faşizm qəhrəmanlığı ilə bağlı dövlət siyasətinin çoxşaxəli qiymətləndirilməsinə həsr edilmişdir. Rusiya və Azərbaycan arxivlərində əvvəlcədən dərc edilmiş və yeni aşkar edilmiş tarixi sənədlərə əsaslanaraq, cinayətkar Нжде (Qareqin Ter Harutyunyan) şəxsiyyətinin qəhrəmanlaşdırılması ilə bağlı Ermənistan hakimiyyətinin hərəkətlərinə və onun faşist və irqçi məzmuna sahib olan gildiyasının nəzəriyyələrinə xüsusi diqqət yetirilir. Broşura, eyni zamanda, Ermənistandakı Нжде şəxsiyyətini və intellektual irsini əbədiləşdirmək təcrübəsini bu ölkədə faşizmi tərifləməyi açıq şəkildə tanımaqdan imtina edən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyini tənqid etdi.

Nazim Kazım oğlu Əliyev: İştirakçılıqla törədilən qəsdən adam öldürmə cinayətlərinə görə məsuliyyət: Nəzəriyyə və təcrübə

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutnun yeni nəşri olan bu monoqrafiya iştirakçılıqla törədilən qəsdən adam öldürmə cinayətlərinə görə məsuliyyət məsələlərinin həlli sahəsində mövcud elmi nəzəri biliyi dərinləşdirir, bu sahədə hüquq düşüncəsini irəliyə doğru aparır. Monoqrafiyanın müddəalarından hüquqşünaslıq ixtisası üzrə ali təhsil verən tədris müəssisələrində cinayət hüququ kursu üzrə mühazirələrin, seminar məşğələlərin aparılması, dərs vəsaitləri, dərslik, tədris proqramları və elmi-tədqiqat işlərinin hazırlanması üçün istifadə oluna bilər. Burada əksini tapan elmi nəticələr, təklif və tövsiyələr cinayət hüququ normalarının düzgün tətbiqi, qanunvericiliyin və məhkəmə təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi üçün faydalı ola bilər.

Süleymanov С.İ: “Cinayət prosesi və kriminalistika üzrə praktikum”

Vəsaitin əsasını məhkəmə və istintaq təcrübəsinin həqiqi epizodları, ağır rezonanslı cinayət işləri üzrə prosessual sənədlər, bu işlərə dair BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinin və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları təşkil edir. Proses iştirakçıları tərəfindən edilən səhvlərin və boşluqların təhlili onların təkrarlanmasının aradan qaldırılmasına, oxşar və bənzər hallarda peşəkar məhkəmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin ən optimal yollarını müəyyən etməyə imkan verəcəkdir.

Kateqoriya

Xəbərlər

Nəşrlər

Müsahibələr