Bəxtiyar Əliyev: “Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin əsasları” (dərslik)

Dərslik uzun müddət hüquq-mühafizə orqanlarında əməliyyat-axtarış aparatlarında xidmət etmiş və edən, habelə bu orqanların ali təhsil müəssisələrində elmi-pedoqoji fəaliyyətlə məşğul olan əməkdaşları, Bakı Dövlət Universitetinin , Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının və Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun professor-müəllim heyəti tərəfindən hazırlanmış və ona əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin məxfi olmayan müasir elmi-nəzəri biliklərini və hüquqi əsaslarını əks etdirən əsas müddəaları daxil edilmişdir.

Asif Qədirov: Mülkü hüquq. Xüsusi Hissə (dərs vəsaiti)

Dərs vəsaitində ayrı-ayrı mülkü hüquqi müqavilələrin anlayışı, predmeti, forması və s. ilə bağlı mövzular öz əksini tapmışdır. Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikasının Mülkü Məcəlləsi, mövcud dərsliklər və mülkü hüquq normalarını əks etdirən digər qanunlar əsasında hazırlanmışdır.

Aqşin Quliyev: Sosioloji hüquqşünaslığın tarixi aspektləri

Kitabda hüquq sosiologiyasının yaranması, formalaşması və inkişafının tarixi aspektləri nəzərdən keçirilir, sosioloji hüquqşünaslığın yaranması tarixinin dövrləri, fəlsəfi-hüquqi, siyasi-hüquqi və elmi zəminləri təhlil edilir. Tədqiqat əsərində sosioloji hüquqşünaslığın formalaşması prosesinə, klassik sosioloji hüquqşünaslıq məsələlərinə və s. problemlərə diqqət yetirilir.

Nazim Cəfərli: Müqaisəli hüquqşünaslıq (dərs vəsaiti)

Bu dərs vəsaitində müqaisəli hüququn anlayışı, predmeti və mahiyyəti araşdırılır. Müqaisəli hüquqşünaslığın yaranma tarixi və formalaşması, təkmilləşməsi prosesi, onun metod, elm və ya tədris fənni olması məsələsinə aydınlıq gətirilmişdir. Dünyada mövcud hüquq sistemləri, hüquq ailələri, bütövlükdə dünyanın hüquq xəritəsi təhlil olunur. Əsas hüquq sistemlərinin oxsar və fərqli cəhətləri araşdırılır.

Abbas İslamov: Aqafangelin “Patmutyun hayots”u: erməni tarixinin iflası

Kitab erməni ədəbiyyatının klassiklərindən biri olan Aqafangelin əsərinin tənqidi təhlilinə həsr edilmişdir. Aqafangelin əsəri yeganə mənbədir ki, onun əsasında guya 301-ci ildə tarixdə ilk dəfə olaraq xristianlığın mifik “haylar ölkəsi”nin dövlət dini elan edilməsi barədə hay tarixi ənənəsinin əfsanəsi yaradılmışdır. Kitabda aparılan ətraflı təhlillər sübut edir ki, Aqafangelin əsəri qətiyyən heç bir səhih tarixi informasiyaya malik deyil və cəfəng, anti-tarixi, xronologiyası olmayan uydurmaların kompilyasından və Bibliyadan edilmiş çoxsaylı plagiatdan ibarətdir. Aqafangelin “Hayların tarixi” əsərinin əsl məzmununun açılması radikal etnik millətçiliyə mübtəla olmuş hay tarixi ənənələr nəzəriyyəsinin iflası deməkdir.

Beynəlxalq (Publik) Hüquq kursu (dərslik)

Azərbaycan Respublikasında müvafiq tədris proqramı əsasında kollektiv müəlliflər tərəfindən yazılmış bu dərslikdə beynəlxalq (publik) hüququn xüsusi hissəsini təşkil edən hüquqi qurumlara anlayış verilir, onların nizamasalma predmeti, prinsipləri, mənbələri, subyektləri və s. məsələlərə ətraflı şəkildə toxunulur və onların mahiyyətinə aydınlıq gətirilir. Əsərdə beynəlxalq (publik) hüququn xüsusi hissəsinə dair müddəalar nəzərdən keçirilərək, onun sistemi tədqiq edilir, onun konkret hüquq sahələri fərqləndirilir.

“Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinə vurulan zərər”

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun 2017-ci il nəşri olan“Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinə vurulan zərər” (Les dagats causes aux monuments historuques et culturels quı se trouvent sur les terretorıres occupes del Azerbaidjan ) adlı kitabı fransız dilində nəşr olunub. Tarixən qonşu dövlətlərə qarşı məkrli ərazi iddialarını gerçəkləşdirmək, “Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə yaşayan erməni millətçiləri bütövlükdə bəşəriyyətə və insanlığa qarşı yönəlmiş soyqırımı, terror siyasəti həyata keçirmiş, dəhşətli cinayətlərə əl atmışlar.

Aytən Mustafazadə: “Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu problemləri”

Bu monoqrafiya əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu və işə düzəldilməsinin bəzi aktual problemlərinə həsr olunmuşdur. Müəllif tərəfindən monoqrafiyada əlilliyi olan şəxslər cəmiyyətin sosial strukturunun ayrılmaz tərkib hissəsi, əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu və işə düzəldilməsi isə müasir cəmiyyətin sosial problemlərindən biri kimi xarakterizə olunur, əlillik anlayışına kompleks-sosial yanaşma, əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlı mütərəqqi dünya təcrübəsi, əlilliyi olan şəxslərin əmək fəaliyyətinə cəlb olunmasının aktuallığı və əhəmiyyəti, əmək qanunvericili-yində əlilliyi olan şəxslərin əməyini tənzim edən normalar, əlilliyi olan şəxslərin peşə reabilitasiyası və əlilliyi olan şəxslər üçün iş yerlərinin kvotalaşdırılması, məşğulluq və işədüzəltmənin nəzəri aspektləri, əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu və işə düzəldilməsinin anlayışı və əsas cəhətləri, əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu və işə düzəldilməsi sahəsində inkişaf etmiş xarici ölkələrin qabaqcıl təcrübəsi ilə bağlı məsələlər ətraflı şəkildə araşdırılır, əmək bazarında əlilliyi olan şəxslərin qarşılaşdığı əsas problemlərə diqqət çəkilir və onların həlli yolları göstərilir.

Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda

2018-ci ildə«Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda» adlı elmi məqalələr toplusu nəşr olunub. Topluda AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun  doktorant və dissertantlarının 2017-ci ildəki elmi məqalələridərc olunub. Toplunun layihə rəhbəri və elmi redaktoru AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin deputatı, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Aytən Mustafazadədir.

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr

  • Multikulturalizm

    AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun böyük elmi işçisi, tarixçi-etnoqraf, politoloq, Gürcü yəhudiləri Bakı dini icması İdarə Heyətinin üzvü Moisey Bekker bildirmişdir ki, həmrəylik fərqli dünyagörüşlərinə, etnos və mədəniyyətlərə tolerant […]

  • Yupiter xəstəliyi və ya Vaşinqtonun səmərəsiz reseptləri

    İkili standartlardan çox yazır və danışırlar. Bu problem söhbət demokratik prinsiplərdən və insan hüquqlarından gedəndə xüsusilə hiss olunur. ABŞ və Avropanın bir sıra aparıcı ölkələri üçün ikili standartlar siyasətin adi […]