ÖLÜM TANQOSU

  Yeni siyasi oyunun aparıcılarından biri kimi (etiraf edək ki, ermənilik bu səviyyəyə gəlib çatıb) "transetnik" ermənilik formatını hər hansı yolla sadələşdirmək naminə cəhdlər, yaxud Yerevana əzələ nümayişi bu anlayışın […]

AZƏRBAYCAN DÖVLƏTÇILIYI

VƏZİYYƏT VARLIQ KİMİ. Respublikamızın hazırkı vəziyyəti yolayrıcını xatırladır. Azərbaycanın gələcək inkişafında bir çox variantlar mümkündür, bu isə indiki vəziyyətindərk edilməsində də çoxvariantlılığın olmasını, vəziyyətin vicdanla, sərtliklə, bəlkə də lap amansızcasına […]

İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ LƏTİFƏLƏR TOPLUSU

  Bu kitabın hazırlanması ideyasının nə zaman və hansı şəraitdə yarandığını bu gün heç xatırlaya da bilmirəm. Ona qədər bir neçə kitab buraxmışam, amma əminəm ki, bu sonuncu onların ən […]

İNTELLEKTUAL MÜLKIYYӘT

Dövlәt fikirdәn başlayır… Hәr bir fikir, düşüncә, tәfәkkür mәһsulu dram әsәrinin müәllifi kimi, cәmiyyәtin, dövlәt siyasәti adlanan fәaliyyәtin әsas istiqamәtlәrini formalaşdırır. Müstәqil Azәrbaycan Respublikası bu gün beynәlxalq alәmә qovuşmaq yolundadır. […]

İNKIŞAFIN AZӘRBAYCAN YOLU

İnsan, millәt, dövlәt yalnız ekstremal şәraitdә vәziyyәtdәn real çıxış yolları axtarmağa, bu zaman keçmişin, başqalarının tәcrübәsini fәal surәtdә öyrәnmәyә başlayır vә daxili, һәr şeydәn әvvәl isә intellektual potensiallarından ciddi surәtdә […]

AZƏRBAYCAN VƏ YENI DÜNYA

Bugünkü vəziyyətimizi, XX «әsrin xәstә ruһunu körpә yaşlarından canına çәkәn, lakin şüur saһibi olub ağlı bir şey kәsdikdә XXI әsrin tәlәblәri ilә yaşamaq zәrurәti qarşısında qalan yeniyetmәnin vəziyyəti ilə müqayisә […]

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr