i̇nstitutun nəşrlərinin qisa siyahisi:

A. Milli dildə insan hüquqları kitabxanası yaratmaq məqsədilə İnstitutda Azərbaycan dilində “İnsan hüquqları kitabxanası” seriyasından nəşrlərin hazırlığı və işıq üzü görməsi ilə əlaqədar proqram işlənib hazırlanmışdır. Bu layihə çərçivəsində aşağıdakı nəşrlər çapdan çıxmışdır:

1. ATƏT-in DTİHB və İnsan Hüquqları İnstitutunun birgə nəşri olan əhalinin qeydiyyatı məsələlərinə həsr edilmiş “Demokratiya yolunda” kitabı (Bakı, 1999).

2. BMT-nin İnsan hüquqları üzrə Ali Komissarlığının Ofisi və İnsan Hüquqları İnstitutunun birgə nəşri olan insan hüquqlarını müdafiə sahəsində milli təsisatlara həsr edilmiş “İnsan hüquqlarına dair milli təsisatlar” kitabı (Bakı, 2000).

3. ATƏT-in DTİHB və İnsan Hüquqları İnstitutunun gender məsələlərinə həsr edilmiş Azərbaycan və rus dillərində “Qadın qüdrəti və ona necə nail olmalı” birgə nəşri (Bakı, 2000).

4. Avropa Şurasının İnsan hüquqları Baş Direktorluğu və İnsan Hüquqları İnstitutunun İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə həsr edilmiş birgə nəşri: “İnsan hüquqları və Avropa Konvensiyası: yeni demokratik təfəkkürün vasitə və yolları” (Bakı, 2000).

5. BMT İP ilə birlikdə «Azərbaycanda ombudsman institutu» (elmi versiyalar). Bakı, 2001

6. BMT İP ilə birlikdə “Polisin hüquq və vəzifələri” mövzusunda plakat işlənib hazırlanmış və nəşr edilmişdir (Bakı, 2001). Tiraj ölkənin bütün polis məntəqələrində yerləşdirilmək üçün DİN-ə təqdim olunmuşdur.

7. ATƏT-in DTİHB ilə birlikdə “İşgəncələrə yox deyirik!” mövzusunda plakat işlənib hazırlanmış və nəşr edilmişdir (Bakı, 2001). Təqdimatı 29 noyabr 2001-ci ildə «İşgəncəsiz cəmiyyət uğrunda» seminarı zamanı keçirilmişdir.

8. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi və ATƏT-in Bakı ofisi ilə birlikdə “Vergi islahatları: vətəndaş cəmiyyətin təşəkkülü yolunda (elmi məruzələr)» mövzusunda kitab nəşr edilmişdir (Bakı, 2002).

9. ATƏT-in DTİHB və İnsan Hüquqları İnstitutunun birgə nəşri olan “Azərbaycan Avropa hüquq məkanında (İşgəncələrə qarşı sənədlər torlusu)” kitabı (Bakı, 2002).

10. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları Baş Direktorluğu ilə birgə nəşri olan “Polis və insan hüquqları. Əyani tədris vəsaiti“, “Polis və insan hüquqları. Müzakirələri necə aparmalı. Müəllimlər üçün əyani vəsait“, “Polisin işi və insan hüquqları Avropa kontekstində. Sorğu vəsaiti» və «İnsan hüquqları və onların beynəlxalq hüquqda qorunması. Polisin yaddaş kitabçası” kitabları (Bakı, 2002).

11. «Erməni terror və quldur birləşmələrinin bəşəriyyətə qarşı cinayətləri (XIX — XXI əsrlər). Müxtəsər xronoloji ensiklopediya» kitabı rus (Bakı, GLM, 2002, 396 s.) və Azərbaycan (Bakı, Elm, 2003, 368 s.) dillərində.

12. «Mən müharibəni öldürəcəyəm» («Ə ubğö voynu», Bakı, 2003, 52 s.)

13. Yılmaz R. «Demokratik cəmiyyətdə insan hüquqlarının müdafiəsində ombudsmanın rolu (Azərbaycanın timsalında)». Bakı, Elm, 2003, 101 s.

14. Sevdimalıyev R. «Beynəlxalq terrorizm müasir dövrün qlobal problemidir» («Mejdunarodnıy terrorizm — qlobalğnaə problema sovremennosti») (Bakı, Elm, 2004, 312 s.)

15. Səmədov A. «Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində (1993-2000-ci illər)

16. «İnsan hüquqlarına dair lətifələr toplusu» (Sbornik anektodov po pravam çeloveka, Baku, 2004, 160 s.)

17. Mustafayev R. «XXİ yüzyıl ilüzyonlar siyaseti. İlmi makaleler toplusu». İstanbul, 2004, 146 s.

18. Mustafayev Ç. «Terrorizm». Bakı, 2005, 172 s.

19. Qurbanov A. “Erməni “mütəfəkkirlərinin” nağılları” (“Skazki armənskix “mudreüov”, Bakı, 2005, 465 s.);

20. Mustafayev R. «Strasti po virtuali», Bakı, 2006.

21. İnsan Hüquqları İnstitutunun Beynəlxalq Elmi Şurasının Ekspert Komissiyasının hazırladığı Azərbaycan və rus dillərində «Jura humanum dominium est» (İnsan hüquqlarının aliliyi) sənədlər toplusu. Bakı, 2006. Elmi rəhbər: siyasi elmlər doktoru, professor Mustafayev R.

22. Mustafayeva A. «Bioetika və cəmiyyət». Bakı, 2006, 57 s.

23. «Politologiya və hüquq oçerkləri». AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun aspirant və dissertantlarının elmi yaradıcılıq toplusu. Bakı, 2007.

24. Məlikova N. «BMT strukturlarında Azərbaycan diplomatiyasının xüsusiyyətləri». Bakı

25. Əhmədov S. «Transmilli şirkətlərin hüquqlarının inkişafı kontekstində Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti». Bakı

26. Hüseynov R. «Azərbaycan – Türkiyə – İsrail strateji tərəfdaşlıq məsələlərində». Bakı

27. Məlikova S. «Yeni dünya düzəni və müasir beynəlxalq strukturların formalaşması». Bakı

28. Əliyev N. «Dağlıq Qarabağ münaqişəsində beynəlxalq hüquq məsələləri»

29. Heydər Əliyev Fondu ilə birgə nəşr, Azərbaycan dilində «Müharibə və tarixi mədəniyyət abidələrimiz», Bakı, 2007.

30. Mustafayev R. «Marşi smerti». İvrit və ingilis dillərində. Yerusəlim, 2008.

31. Mustafayev R. «Tanqo smerti», Moskva, 2008.

32. Mustafayeva A. Silahlı münaqişələr dövründə mülki əhalinin müdafiəsi beynəlxalq humanitar hüquqda və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində». 2008

33. «Milli dövlətçilik: özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda». AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun aspirant və dissertantlarının elmi yaradıcılıq toplusu. Azərbaycan və rus dillərində məqalələr. Bakı, 2008.

34. Ələkbərov A. «Heydər Əliyev Fondunun timsalında Azərbaycanda fond siyasəti», Bakı: Ozan, 2009, 152 s.

35. Cənubi Qafqazın qloballaşma proseslərinə inteqrasiyasında Heydər Əliyevin rolu.

36. İbrahimova G. Azərbaycan qadını: tarix və gerçəklik – Bakı, Elm, 2009, 500 səh.

37. Abdullayev F. Müasir Azərbaycanda miqrasiya siyasəti və beynəlxalq əməkdaşlıq. Bakı, “Nurlan”, 2009, 327 səh.,

38. Mustafayeva A. Bioetika: sənədlər...terminlər... Bakı, Elm, 2009, 336 səh.

39. Həbibzadə E. Azərbaycan və Çin (qarşılıqlı münasibətlərin inkişaf xüsusiyyətlərinin formaları və perspektivləri). Bakı, Azərnəşr, 2009, 306 s. 40. Nuriyev C., Nuriyeva Ş. Taynı istorii falğsifikaüii. Bakı, «Şərq-Qərb», 2009, 220 səh.;

41. Genetik modifikasiya olunmuş ərzaq məhsullarının Azərbaycanın istehlak bazarında yayılma təhlükəsi. Məqalələr toplusu.Bakı: “Elm və təhsil”, 2010, 74 səh.

42. Xəlilov Q. Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin ekoloji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquq və dövlətdaxili qanunvericilik problemləri. Bakı: “Elm və təhsil” nəşr., 2010, 391 səh.

43. Makili-Aliyev K. Enforcement of İnternational law in the Naqorno-Karabakh confllict.

44. Marxuliya Q., Nuriyeva Ş. «Uydurulmuş tarixdə “erməni soyqırımı”. Türk dilində. Bakı, Sərq-Qərb, 324 səh.

45. Din və ictimai təhlükəsizliyin aktual problemləri. İnstitut əməkdaşlarının və dissertantların Azərbaycan dilində məqalələr toplusu. Bakı, 2011, 278 s.

46. Bioetika, tibbi hüqüq və yeni texnoloqiyalar. İnstitut əməkdaşlarının Azərbaycan dilində məqalələr toplusu. Bakı, 2011, 251 s.

47. İnformasiya müharibələri və komrüter cinayətkarlığı. İnstitut əməkdaşlarının və dissertantların məqalələr toplusu. Bakı: Elm və təhsil, 2011, 118 s.

48. “Azərbaycan ərazisində 1724-2010-cu illərdə erməni quldur və terror birləşmələri tərəfindən törədilmiş cinayət faktları”. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində yaddaş kitabçası. Bakı, 2011, 79 s.

49. “Xocalı hadisələri beynəlxalq hüquqa əsasən soyqırım kimi qiymətləndirilir”. İngilis, rus, alman və fransız dillərində. Bakı, 2012-ci il.

Rəqəmlərdə

  • 466

    Events
  • 7

    Departments
  • 175

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ